Muistikuntoutus

Tässä blogissa kerron sinulle mitä on muistikuntoutus. Luettuasi blogin sinulle tulee tutuksi muistikuntoutus ja sen osa-alueet sekä periaatteet. Saat lisäksi vinkkejä ja esimerkkejä miten muistikuntoutus voi toteutua omassa arjessasi. Kerron artikkelissa lyhyesti myös miksi muistisairaan kuntoutus on tärkeää.

Mitä on muistikuntoutus

Muistikuntoutus on pääsääntöisesti muistisairaille kohdennettua kuntoutusta, jossa ihminen huomioidaan hyvin kokonaisvaltaisesti. Muistikuntoutuksessa pyritään aktivoimaan aistijärjestelmiämme monipuolisesti, eli puhutaan ns. monikanavaisesta aistiärsykkeiden tuottamisesta. 

Muistisairaus aiheuttaa monelle sairastuneelle aktiivisuuden vähentymistä, joten yksi tärkeimmistä muistikuntoutuksen tavoitteista onkin juuri aktiivisuuden lisääntyminen kaikissa toimintakyvyn osa-alueissa. Näitä ovat fyysinen-, henkinen- sekä sosiaalinen toimintakyky. Koska aktiivisuudesta ja sen lisääntymisestä arjessa hyötyvät lähes kaikki, voidaan muistikuntoutuksen periaatteita soveltaa harjoittelussa myös vaikka muistisairaus diagnoosia ei olisikaan. 

Muistikuntoutuksen tulisi mielestäni olla osa jokaisen ikääntyneen arkea, koska sen avulla voidaan hidastaa mahdollisen muistisairauden etenemistä ja hidastaa mahdollisia toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia. Aktiivisuus ja liikunta yhtenä osana terveellisiä elämäntapoja voivat tutkitusti jopa siirtää muistisairauden puhkeamista.

Voimavaralähtöisyys, aktiivisuus, positiivisuus ja ilo kuvastavat hyvin muistikuntouksen toteutumista. Muistikuntoutusta käyttävät yhtenä kuntoutusmuotona monet muistisairaiden fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit, toimintaterapeutit sekä hoitajat. Toki muistikuntoutuksen keinoja voi jokainen toteuttaa myös omassa arjessaan.

Muistikuntoutuksen osa-alueet

Muistikuntoutuksen osa-alueiksi olen jaotellut:

  • aivoja aktivoivat harjoitteet 

    

  • kielellisiä toimintoja tukevat harjoitteet 

 

  • Muistikuntoutusmielikuvat ja muistelu

 

 • kehon hahmotus harjoitteet

Avaan vielä lyhyesti edellä mainittuja osa-alueita. 

Kaikki liikkuminen, liikunta ja kuntoutus aktivoivat aivoja. Jos liikkeessä pyritään yhdistämään ala- ja yläraajojen yhtäaikainen toiminta, lisää se entisestään aivojen aktiivisuutta. Käytän itse asiakkaiden kanssa asiasta seuraavaa mielikuvaa: Kun vasen ja oikea puoli liikkuvat yhtä aikaa ja tekevät hieman eri asioita, käyvät oikea ja vasen aivopuolisko keskustelua keskenään.

Kielellisiä toimintoja tukevia harjoitteita ovat kaikenlaiset loruttamiset, laskemiset sekä laulaminen. Sanojen muodostaminen ja ääneen sanominen, vaikka hiljaakin, on tärkeintä. Sanojen muodostaminen suussa on motorinen toiminta ja siksi tärkeä myös aivojen kannalta. Ääneen puhumisessa aktivoituu myös kuuloaisti, joten aivot saavat siinä monipuolisesti aktivaatiota.

Kehon hahmotusta voidaan parantaa itse tuotetun liikkeen, kosketuksen sekä erilaisten  tuntoaistimusten avulla. Mitä monipuolisemmin ihminen liikkuu ja liikuttaa kehoaan, sitä paremmin kehon hahmotus säilyy ja/tai paranee. Siksi kaikenlainen omatoiminen tekeminen päivittäin on tärkeää. 

Kosketuksen avulla kehon hahmotusta voidaan harjoittaa niin että henkilö itse koskettaa eri tavoin kehoaan esimerkiksi liikunnallisten harjoitteiden yhteydessä tai sitten omainen, hoitaja tai fysioterapeutti tekee kosketuksen. Kosketuksen tulee kuitenki olla miellyttävän ja turvallisen tuntuista. 

Mielikuvien avulla voidaan herättää ihmisessä monenlaisia tuntemuksia. Toisilla mielikuvien käyttäminen on helpompaa ja luonnollisempaa kun taas toisilla mielikuvien synnyttäminen ei toimi tehokkaasti. Tällöin mielikuvan luomisessa voi käyttää keinona muistelua, joka on lähes jokaiselle hyvin voimaannuttavaa. Kaikissa muistikuntoutuksen osa-alueissa voidaan hyödyntää musiikkia osana harjoitteiden tekemistä.

Vinkkejä muistikuntoutus harjoitteiden toteuttamisesta arjessa

Voisin antaa tässä kohtaa 4 vinkkiä miten sinä voit hyödyntää muistikuntoutuksen keinoja arjessasi:

 1. Tee liike- tai lihasvoimaharjoituksia päivittäin, sitä mikä sinusta on mukavaa ja mielekästä. Lisää tuohon harjoitteluun laskeminen, jossa haastat itsesi. Voit laskea esim. parillisia lukuja nollasta 30:een ja parittomien lukujen kautta tulla takaisin 31:sta yhteen, jolloin toistoja liikkeeseen tulee yhteensä 15. Voit hyödyntää laskemisessa myös kertotauluja toistomäärien laskemisessa, esim. 7,14,21,28…70 ja takaisin päin sama. Kunhan toistojen laskeminen haastaa sinut!
 2. Venyttely on tärkeää harjoittelun jälkeen ja niillä on mukava aloittaa myös päivä. Venytellessäsi hiero kevyesti tai taputtele kädellä kehon kohtaa, jossa venytys tuntuu. Tämä lisää kehon hahmotusta sekä venytyksen tunteen että tuntoaistin avulla..
 3. Ylä- ja alaraajojen yhtäaikainen liike on tehokasta aivojumppaa. Varsinkin jos saat ne liikkumaan eri suuntiin! Esim. istuen ojennat polvia vuorotellen suoraksi ja koukkuun ja samanaikaisesti nostat yläraajoja vuorotahtiin ylös ja alas. Parasta on jos pystyt tekemään liikkeet vastakkaisilla raajoilla yhtäaikaisesti. 
 4. Musiikin harrastaminen, soittaminen ja laulaminen esim. kotitöitä tehdessä aktivoivat aivoja ja tuovat iloista mieltä arkisiin askareisiin. Laulaminen auttaa ylläpysymään puheen tuottoa. 

Muistisairaan kuntoutus 

Itse olen käyttänyt muistikuntoutuksen periaatteita mukana kuntoutustyössä jo vuosien ajan toimiessani fysioterapeuttina ikääntyneiden ja muistisairaiden kanssa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa perinteisempien liikeharjoitteiden yhteydessä tehtäviä asioita, esim. laskemista, laulamista tai rytmittämistä vaikkapa kävelyn yhteydessä.

Monilla fysioterapia-asiakkaistani on jo hyvin pitkälle edennyt muistisairaus. Silti hyödyntämällä muistikuntoutuksen harjoitteita saattaa löytyä vielä aktiivisuutta ja tapahtuu heräämisiä aktiivisuudessa, puheen tuottamisessa ja liikkumisessa. Tämä vaatii kuitenkin toistoja sekä kärsivällisyyttä. On ihanaa kun muistisairauden takaa löytyy persoonallinen ihminen, joka pystyy vielä moniin asioihin kun hänelle annetaan aikaa ja mahdollisuus niiden toteuttamiseen. 

Asiakastyötä tehdessäni olen monesti miettinyt mikä on se vaihe kun muistisairaan ihmisen aktiivisuus ja liikkuminen katoavat? Jokaisella ihmisellä on oikeus liikkumiseen. Itse muistisairaus ei useinkaan vie liikuntakykyä vaan sen vie liikkumisen vähyys tai liikkumattomuus. 

Kuka tahansa meistä saattaisi unohtaa liikkumisen tai siitä tulisi hyvin haastavaa, jos emme liikkuisi tai liikkuisimme hyvin vähän. Esim. alzheimerin tautia sairastavalla henkilöllä motoriset taidot (esim. kävely, pianon soitto, leipominen) ovat toimintoja jotka säilyy pitkään muistisairauden edetessä, kunhan hänelle annetaan mahdollisuus käyttää ja ylläpitää noita taitoja. 

Toivoisin, että jokainen muistisairas henkilö saisi yksilöllistä ja/tai ryhmässä toteutettavaa muistikuntoutusta, jolloin aktiivisuus ja arjen toiminnoissa tarvittavat taidot pysyisivät  mahdollisimman pitkään. Ja myös että muistikuntoutus otettaisiin jokaisen ikääntyvän ja miksei nuoremmankin ihmisen arkeen ja kuntoutukseen automaattisesti mukaan.

Maria Rantonen

Ikääntyneen fysioterapia

Tässä blogissa kerron sinulle mitä ikääntyneen fysioterapia on erikoisosaamis alueena. Aluksi kerron mitä on geriatria, johon ikääntyneen  fysioterapia pohjautuu. Mitä erikoispiirteitä siinä esiintyy ja mitä asioita on tärkeää huomioida. Myöhemmin kerron vielä fysioterapian sisällöstä ja siihen liittyvistä erityispiirteistä.

Ikääntyneen fysioterapian perusta

Ikääntyneen fysioterapia perustuu geriatriaan. Geriatria on iäkkäiden hoidon ja kuntoutuksen lääketieteellinen erikoisala. Geriatriassa hoidon kohteena on koko ihminen, ei vain yksittäinen elin tai elinjärjestelmä. Geriatriassa tehdään työtä moniammatillisesti eri ammattialojen ja terveydenhuollon erikoiasiantuntiojoiden kesken. 

Ikääntyneiden fysioterapiassa on tärkeää tietää ja ymmärtää geriatrian perusteet ja  ikääntymisen vaikutukset ihmisen kehon toimintoihin. Tietämys ja kokemus lisääntyvät lukemalla, aiheeseen liittyvien koulutusten kautta sekä käytännön työssä tapaamalla erilaisia ikäihmisiä ja erilaisia elämäntilanteita. 

Ikäihmisiä ei koskaan saa stereotyyppisesti asetella tiettyyn muottiin, vaan jokainen heistä  tulee kohdata yksilöinä. Yksilön senhetkiseen tilanteeseen vaikuttavat ikääntymisen ja  mahdollisten sairauksien lisäksi elämänhistoriassa tapahtuneet ja esiintyneet asiat. Asiakkaana oleva ikääntynyt ei siis ole vanhus tai ikäihminen vaan aikuinen ihminen, joka on elänyt pitkän elämän ja kokenut elämässään monenlaisia asioita. 

Ikäihmisiä ei saisi myöskään stereotypisoida numeraalisen iän perusteella. Yksilöllisyys ja erilaisuus korostuvat ikääntyneiden keskuudessa esim. alla olevan esimerkin mukaisesti: 

74 -vuotias henkilö voi olla

 1. Täysin itsenäisesti pärjäävä, autoa ajava ja aktiiviliikuntaa harrastava henkilö.
 2. Laitoksessa asuva henkilö, joka tarvitsee apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.
 3. Kotona asuva, omaisten ja/tai kotihoidon avulla pärjäävä henkilö. 
 4. Itsenäisesti kotona pärjäävä henkilö, joka on tärkeä tuki ja hoitaja lastenlapsille.

Ajatus että iän karttuminen toisi automaattisesti tietynlaisia asioita ja ongelmia elämään ei ole siis todellista. Omilla elämäntavoilla, sairauksilla sekä elämänasenteella on suuri merkitys siihen minkälainen elämä ihmiselle muodostuu ikääntymisen myötä.

Fysioterapian tarve

Fysioterapian tarve vaihtelee suuresti ikääntyneiden keskuudessa. Useinmiten tarpeen määrittää lääkäri, mutta moni ikäihminen huomaa myös itse tarvitsevansa fysioterapeutin apua mahdollisiin liikkumisen ongelmiin tai rajoitteisiin. Tällöin he hakeutuvat  fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. 

Yleisiä syitä hakeutua fysioterapiaan ikääntyessä ovat erilaiset kiputilat nivelissä ja niiden aiheuttamat liikkumisen ongelmat sekä ongelmat päivittäisissä toimissa (esim. pukeminen, siivoaminen, peseytyminen). Myös alentunut lihasvoima alaraajoissa vaikeuttaa liikkumista sekä siirtymisiä ja aiheuttaa ongelmia esim. tasapainossa. Ikäihminen kokee tällöin helposti liikkumisen vaivalloiseksi. Näihin ongelmiin voidaan useinmiten fysioterapialla ja kuntoutuksella vaikuttaa.

Geriatrian jättiläiset

Opiskellessani geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajaksi, kouluttajamme Kaisu Pitkälä (geriatrian erikoislääkäri) esitteli luennollaan geriatrian jättiläiset. Eli yleisimmät syyt jotka aiheuttavat ikääntyessä toimintakyvyn alentumista sekä altistavat pitkittyessään avun tarpeen lisääntymiselle ja myöhemmin laitosasumisen tarpeelle.

Geriatrian jättiläisiä ovat:

 • liikkumisvaikeudet
 • alakulo ja masennus
 • verisuonisairaudet
 • huimaus, kaatuilu, luukato ja murtumat
 • kognitiiviset- ja muistiongelmat
 • yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen
 • inkontinenssi

Luetellut ongelmat aiheuttavat helposti kierteen, jossa yksi ongelma johtaa toiseen ja tilanteesta syntyy helposti ongelmien vyyhti. 

Ikääntyneen fysioterapia

Esimerkkinä tästä voisi olla vaikka inkontinenssi, johon tässä yhteydessä viittaan virtsan pidätyskyvyttömyydellä. Tämä on melko yleinen vaiva naisilla, mutta sitä esiintyy myös miehillä. Vaiva on usein henkilölle hyvin ikävä ja saattaa johtaa siihen että ihminen alkaa välttämään sosiaalisia suhteitaan ja samalla vähentää omaa liikkumistaan ja harrastuksiaan.

Tämä johtaa yksinäisyyteen ja eristäytymiseen. Liikkumisen vähentyminen johtaa pidemmällä ajalla lihasvoiman ja tasapainon heikkenemiseen ja sitä myötä liikkumisvaikeuksiin. Tämä taas altistaa kaatumisille ja murtumille. Liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja mielekäs elämä ovat aivoterveydelle tärkeitä asioita, joten vaarana  on myös alakulo tai jopa masentuminen. 

Samantyyppisen kierteen voi aloittaa myös kaatumisen aiheuttama murtuma, esim. reisiluun yläosan murtuma, joka yleisesti tunnetaan lonkkamurtumana. Jos murtuman kuntoutus jää vähäiseksi ja liikkumiseen jää ongelmia tai kipuja, saattaa tilanne johtaa taas ongelmien kierteeseen. Liikkumisen ongelmat vähentävät yleisesti liikkumista, joka vaikuttaa koko kehoon kokonaisvaltaisesti; hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon, ruokahaluun, vatsan toimintaan jne. Vähentynyt liikkuminen lisää kaatumisriskiä ja aiheuttaa herkästi yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytymistä. Ja näiden vaikutus taas saattaa lisätä kognitiivisia- ja muistiongelmia. Vähäinen liikkuminen lisää myös inkontinenssin riskiä. 

Koska fysioterapian erikoisosaamisen alueita ovat liike, liikkuminen ja toimintakyky ( kyky pärjätä omatoimisesti päivittäisissä askareissa ja toiminnoissa) fysioterapian ja kuntoutuksen rooli aikaisemmin mainituissa ongelmissa (geriatrian jättiläiset) voi olla suuri. En väitä että fysioterapia olisi ainoa vastaus kyseisiin ongelmiin. Mutta jos johonkin osa-alueeseen näistä ongelmista voidaan fysioterapialla vaikuttaa, voidaanko ehkä vaikuttaa koko ongelmavyyhtiin hidastavasti tai jopa pysäyttää ja kääntää ongelmavyyhti positiiviseksi?

Ikääntyneen fysioterapia sisältö

Mistä sitten ikääntyneen fysioterapian sisältö koostuu? Ikäihmisten fysioterapiassa tutustuminen asiakkaan elämänhistoriaan on tärkeää. Aina se ei ole mahdollista, mutta jokainen tieto menneestä saattaa olla tärkeä tämänhetkisen voinnin ja omatoimisen pärjäämisen näkökannalta. Erityisen tärkeää se on muistisairaiden kuntoutuksessa.

Fysioterapiajakson aloitus

Uusi fysioterapiajakso aloitetaan aina laajalla tutkimuksella ja arvioinnilla. Arvionti sisältää laajan fysioterapeuttisen tutkimuksen, jossa arvioidaan nivelten liikkuvuutta, kehon lihasvoimatasoa, tasapaino- ja kävelykykyä sekä siirtymisten sujuvuutta ja turvallisuutta. Lisäksi on tärkeää selvittää asiakkaan ruokahalu ja paino. Fysioterapeuttisessa tutkimuksessa keskitytään olemassa oleviin voimavaroihin ja vahvuuksiin huomioiden kuitenkin myös haasteelliset ja ongelmia aiheuttavat asiat. 

Fysioterapeuttisen tutkimuksen lisäksi arvoidaan asiakkaan asumiseen liittyvät asiat kotona pärjäämisen, turvallisuuden ja liikkumisen näkökulmasta. Henkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja verkostot, tukitoimien tarve ja olemassaolo sekä apuvälineasiat ovat myös tärkeitä alkuarvionnin kohteita.

Arvioinnin jälkeen asiakkaan kanssa keskustellaan fysioterapian tavoitteista ja ne pyritään asettamaan asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Joskus fysioterapeutin pitää kannustaa asiakasta tavoittelemaan enemmän mihin hän itse kuvittelee pystyvänsä. Ja joskus taas liian suuret ja tiedettävästi mahdottomat tavoitteet keskustellaan realistisemmiksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään nousujohteinen tai kuntotasoa ylläpitävä kuntoutumisen suunnitelma. Asetettuja tavoitteita ja suunnitelmia arvioidaan fysioterapiajakson aikana koko ajan ja tarvittaessa suunnitelmia muutetaan sen mukaan.

Terapeuttinen harjoittelu

Fysioterapiajakso sisältää alkuarvion lisäksi varsinaisen terapeuttisen harjoittelujakson, joka toteutetaan tehtyjen tavoitteiden ja suunnitelman mukaisesti. Jakson aikana tehdään jatkuvaa arviota asiakkaan kuntoutumisesta ja sisältöä ja tavoitteita muokataan sen mukaan. 

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan harjoittelua, jossa pyritään koko ajan lisäämään harjoitteiden tehoa toistomäärien, vastuksen tai muun haastetta antavan harjoitteen avulla. Terapeuttinen harjoittelu toteutuu selkeästi esim. tekonivelen kuntoutuksen kohdalla. Harjoitteissa edetään pikkuhiljaa haastavampiin huomioiden kudosten paranemisprosessi sekä asiakkaan omat voimavarat tehdä itsenäisesti kuntoutumiseen liittyvät harjoitteet. 

Ikääntyvän fysioterapiajakso voi olla myös tavoitteeltaan ylläpysyvää harjoittelua. Tällöin asiakkaan ongelmien pahenemista pyritään hidastamaan tai jopa pysäyttämään jolloin esim. liikuntakykyä ylläpidetään säännöllisellä harjoittelulla. Tämäntyyppinen tilanne on kun asiakkaalla on rajoitteita, sairauksia tai ongelmia paljon ja voimavaroja harjoitella vähän. 

Fysioterapia jakson pituus määräytyy jakson tavoitteiden ja  asiakkaan kuntoutumisen mukaan. Edellä mainittu kuntotasoa ylläpitävä fysioterapia voi taas olla jatkuvaa ja säännöllistä, esim. 1-2 kertaa viikossa toteutettuna vuoden ympäri. Tämäntyyppisiä fysioterapiajaksoja toteutetaan esim. laitoshoidossa olevien ikääntyneiden kohdalla, jotka hyötyvät säännöllisestä harjoittelusta.

Loppuarvio ja jatkosuunnitelmat

Fysioterapiajakson loputtua tehdään jaksosta loppuarvio. Loppuarvio sisältää koosteen jakson aikana tehdyistä harjoitteista sekä tulokset mahdollisista testeistä joita kuntoutumisen arvioinnissa on käytetty. Tärkeä osa loppuarviota on myös jatkosuunnitelmien esille tuominen. Jatkosuunnitelmia voivat olla kotiin annettavat itsehoito ohjeet / harjoitteluohjelma, ryhmäkuntoutuksessa jatkaminen tai muu kuntoutumista tukeva toiminta. Joskus jatkosuunnitelmana on uusi fysioterapiajakso.

Meillä Lapin Seniorikuntoutuksessa jatkokuntoutuksen tarpeeseen on luotu kuntokaveripalvelu, jossa harjoittelu jatkuu kuntokaverin kanssa fysioterapeutin laatimien ohjeiden mukaan.

Maria Rantonen